Jdi na obsah Jdi na menu
 

Den v naší  mateřské škole:         


Denní činnosti

Příchod dětí, volné hry
Při vstupu do třídy se vzájemně přivítá dítě s paní učitelkou a ostatními dětmi pozdravem. Dítě si zvolí, zda si bude hrát samo nebo s kamarády a vybere si činnost, která ho zajímá a uspokojuje.
Tělovýchovná chvilka
Před svačinkou cvičíme. Cvičení volí učitelka, ale podílet se mohou i děti. Zařazujeme lokomoční činnosti (chůze, běh, lezení, skoky), zdravotní cviky, zaměřené na jednotlivé části těla, cvičení s hudbou, na říkadla, s náčiním, na nářadí, pohybové hry, cvičení prvků jógy. Základním posláním cvičení je zdravotní prospěšnost, vyžití v rámci kolektivu, psychické uvolnění.

Svačinka

Kolem půl deváté mají děti připravenou svačinu. Po hygieně si samoobslužným způsobem vezmou, co je připraveno na servírovacím stole (prostírání, sklenici, tácek, jídlo). Mají možnost si vybrat množství jídla, samy dolévat nápoj. Ke svačině si děti mohou vybrat z více druhů ovoce, zeleniny. Doba jídla je rozvržena do 30 minut, což umožňuje jíst vlastním tempem.

Ranní kruh
Po svačině se děti sesednou do kruhu, který je situován do prostoru herny. Cílem ranního kruhu je vzájemné přivítání, pohlazení, vedení dětí k tomu, aby si při sdílení (zážitků, pocitů, názorů, dojmů apod.) naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, co budou dělat, ze kterých činností si mohou vybrat. Dítě, které hovořit nechce, má právo se neúčastnit. Tvar kruhu symbolizuje partnerství všech jeho členů, stmeluje, všichni jsou jeho součástí, nikdo není nadřazený ani podřazený. Kruh je symbolem rovnosti. Vzájemné sdílení posiluje pocit sounáležitosti mezi dětmi, rozvíjí empatii, poznávají samy sebe, získávají sociální zkušenosti. Společný kruh je také místem pro nácvik básní, poslech pohádek nebo pro řešení problémů, které vzniknou při společných činnostech.
Činnosti v centrech aktivit na dané téma

Tím, že si dítě může vybrat z nabízených činností podporujeme:
· samostatnou volbu a zodpovědnost za vlastní volbu
· aktivní účast v ranním kruhu
· tvořivost a myšlení
· zájmy dětí
Nabízené činnosti poskytují prostor k tvořivému hledání, objevování, kdy mají děti možnost zažít úspěch. Dbáme na soukromí dětí. Pokud to dítě potřebuje, má možnost si odpočinout, neúčastnit se společných činností. Děti mají možnost pracovat v různě velkých skupinách i individuálně. Respektujeme vlastní tempo dítěte.
Hodnotící kruh
Po ukončení činností se s dětmi opět sejdeme v kruhu, kde děti hodnotí, jak se jim pracovalo, v čem byly úspěšné, které činnosti je nejvíce zaujaly, co se naučily, s kým spolupracovaly, kdo jim pomáhal, zda řešily nějaký problém a jak. Hodnotící kruh probíhá buď před pobytem venku nebo po návratu před obědem. Je důležitým prvkem sebereflexe, rozvoje souvislého vyjadřování, posiluje sociální vztahy.
Pobyt venku
Pobyt venku je plánujeme stejně jako jiné činnosti. Vybavení zahrady školy slouží k tělovýchovným aktivitám, tvořivým, námětovým hrám, k poznávání přírody. Vycházky bývají spojené s tématem dne, umožňují poznávat okolí školy, obce, kde děti žijí, míst, kam chodí nakupovat, sportovat, apod. Pobyt v přírodě využíváme k počátkům ekologické výchovy. Děti učíme přírodu pozorovat, poznávat přírodní zákonitosti a chránit ji.
Hygiena, oběd

Oběd je nejen příležitostí k uspokojení biologické potřeby, ale znamená sociální a kulturní zkušenost. Děti vedeme k samostatnosti s přihlédnutím k jejich možnostem (např. děti si samy připravují stoly ke stolování /ubrus, příbor/, nalévají si polévku, druhé jídlo si roznáší samy, mladším dětem jídlo zpočátku roznášíme. Učíme je kulturnímu stolování, k vedení hovorů při jídle /při dodržování daných pravidel/. Každé dítě má možnost jíst svým tempem. Děti do jídla nikdy nenutíme, nedokrmujeme, pouze je-li to přání dítěte.
Odpolední odpočinek

Děti, které tráví v mateřské škole celý den, potřebují čas na odpočinek, odreagování od denních činností. Ukládají se k odpočinku, mohou mít vlastní oblíbenou plyšovou hračku, poslouchají pohádky, relaxační hudbu, někdy si děti chtějí „o něčem"povídat, a pak některé usínají. Tolerujeme i sníženou potřebu spánku. Těmto dětem jsou po krátké relaxaci nabízeny tiché činnosti (kreslení, prohlížení knížek, puzzle, apod.) s dodržováním pravidla - hraj si tak, abys nerušil kamarády (toto se týká i předškolních dětí). Děti vedeme k tomu, aby si po relaxaci po sobě uklidily lůžkoviny i lehátko samy.
Odpolední činnosti do odchodu dětí domů

Odpoledne si děti vybírají činnosti podle vlastního výběru

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář